Zoeken in Het Zoeklicht

Het Zoeklicht van deze maand:

Wie is de mol?

Het televisieprogramma ‘Wie is de mol’ is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een ware kijkcijferhit. Het is een spel, waarbij de deelnemers (bekende Nederlanders) moeten samenwerken om geld voor de pot te verdienen. Een van hen is de mol, die het spel in het geheim saboteert. De bedoeling van het geheel is dat de deelnemers (en ook de kijkers) de identiteit van de mol proberen te achterhalen. En wel door zoveel mogelijk informatie over medespelers in te winnen of door hen verdacht te maken. Ook op christelijk erf is een ‘mol’ actief.

In de tv-serie doet de mol net als de deelnemers met alle spelletjes mee en probeert niet op te vallen of legt de verdenking op een ander. Hij sluit ook verbonden met de een of de ander en probeert ongemerkt verdeeldheid te zaaien. Niemand weet wie de mol echt is en zo kan het gebeuren dat een argeloze deelnemer, achteraf en geheel onverwachts, met het feit geconfronteerd wordt dat hij met de mol heeft samengewerkt.
Op facebook heeft het programma meer dan 400.000 volgers. Kortom, het is een heel populair programma. De identiteit van de mol achterhalen is nog niet zo gemakkelijk en er wordt na iedere uitzending dan ook stevig gespeculeerd wie het is. Zekerheid is er echter pas op het moment dat in de laatste uitzending de identiteit van de mol wordt bekendgemaakt.

Mol niet alleen ondergronds
Op christelijk erf is ook een ‘mol’ actief. U begrijpt het wel, ik heb het over de (geest van de) antichrist. Het doel van deze mol is hetzelfde als bij het tv-programma. Namelijk in het geheim Gods plannen saboteren. Ofwel, de Gemeente van Jezus Christus zo klein mogelijk houden en waar mogelijk verwoesten.
Dat doet hij op verschillende manieren. In landen als Pakistan en Noord-Korea door zich voor te doen als een brullende leeuw (1 Petrus 5:8), met verschrikkelijke geestelijke en lichamelijke vervolging als resultaat. Samenkomen om God te eren, elkaar te bemoedigen, de maaltijd met elkaar te delen en de Bijbel te lezen, is daar ten strengste verboden.
In ons land heeft de (geest van de) antichrist hetzelfde doel, maar om ‘succes’ te hebben, gaat hij wel heel anders te werk. Namelijk door ons op het verkeerde been te zetten. Want wij denken bij de antichrist doorgaans aan een ‘mol’ die ondergronds werkt, dingen doet die het daglicht niet kunnen verdragen, verdeeldheid zaait en oorlogszuchtige taal predikt. Was het maar zo simpel, want bij ons doet hij zich voor als een engel van het licht.

De mol is heel godsdienstig
Laten we eens kijken hoe de Bijbel deze engel van het licht beschrijft. ‘Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus’ (2 Korintiërs 11:13-15). En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als ‘dienaars van de gerechtigheid’. Ook wij zouden ons zomaar in zijn identiteit kunnen vergissen. De genoemde tekst wijst ons er namelijk op, dat de antichrist ook werkzaam is op het christelijke erf, in de gemeente.
De antichrist is geen ongelovige of agnost, maar hij gelooft in God (Jakobus 2:19). Hij gelooft ook in Jezus, maar hij moet niets van de Vader en de Zoon hebben (‘Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent’, 1 Johannes 2:22). Let op, hij loochent dus niet God en Jezus, maar hij loochent de Vader en de Zoon en dat is heel wat anders. Met veel mensen, ook moslims en Joden, kun je nog wel spreken over God en Jezus. Maar een God die een Zoon heeft en daardoor Vader is geworden, brengt scheiding in de wereld en tussen religies.
De antichrist is verder heel godsdienstig. Hij leest in de Bijbel, kent deze ook en citeert er graag uit (Matteüs 4:6). O ja, hij liegt nooit helemaal. Wat hij zegt, is vaak gedeeltelijk nog waar ook. Zo haalt hij bij Eva woorden van God aan (Genesis 3:1), ‘God heeft zeker wel gezegd’, gevolgd door een halve waarheid en dus een hele leugen.

De mol zaait verdeeldheid
Ik heb al geschreven dat de mol in het gelijknamige programma óók graag verdeeldheid zaait en dat er soms wonderlijke verbonden worden gesloten. Op christelijk terrein zie ik iets soortgelijks gebeuren.
Als voorbeeld noem ik de schepping in zes dagen (ik had evenzeer transgender, homofilie, euthanasie of abortus kunnen noemen). Het gaat mij in dit artikel niet om dit onderwerp en ook niet om de uitleg, maar om een trend die ik meen te bespeuren in de christenheid. Er heerst over de schepping (en andere onderwerpen) veel verdeeldheid onder christenen. Ten aanzien van deze terreinen hebben christenen vaak meer op met bepaalde politieke stromingen dan met broeders en zusters in hun eigen gemeente. Het gevaar zit er in dat er zo verbonden worden gesloten met wereldse instanties die broeders en zusters uit elkaar drijven. Dat mogen wij niet laten gebeuren! Maar dat is wel wat onze christelijke mol graag ziet en wat zeker niet ondenkbeeldig is.
Jaren geleden waren twee christenen in een talkshow te zien. Daarin vingen ze elkaar vliegen af. “Mijn God,” zo zei de een, “is een God van Liefde.” De ander had daarvoor gesproken over het feit dat God alle zonde niet zomaar door de vingers ziet. Uiteraard ontving de man die betuigde dat God liefde is steun van de rest van de tafel. Maar in feite zaten daar twee broeders die zich lieten scheiden door de gastheer.
We hebben hier trouwens lang niet altijd een gastheer voor nodig. Ook onder gelovigen is vaak onbegrip over de worsteling die andere christenen hebben rond thema’s als echtscheiding, homoseksualiteit en samenwonen. Onder de noemer ‘God is liefde’ walsen ze over de oprechte zoektocht naar het vasthouden aan de Bijbel heen. Deze worsteling, deze zoektocht is al geen gemakkelijke, want natuurlijk is er begrip voor personen die na hun eigen strijd bepaalde keuzes maken. De Bijbel houdt ons soms een andere levensstijl voor en het is altijd lastig om de keuzes van een ander enerzijds een plek te geven en anderzijds vast te houden aan Gods Woord. In eigen kring staan medekerkgangers soms net zo sterk voor de ‘moderne verworvenheden’ als D66 dat in de politiek doet, dat je het verwijt krijgt dat je ‘niet zo moeilijk moet doen’.
Dat de antichrist succes heeft blijkt uit 1 Timoteüs 4: ‘Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen’ (vers 1). En in 1 Timoteüs 5:15 lezen we: ‘want sommigen hebben zich al afgewend, de satan achterna.’ Laten we ons dus niet vergissen: ook onder de broeders en zusters bevinden zich ‘mollen’.

Herken de mol
Hoe kunnen wij het werk van de antichrist onderkennen?
1. Geloof in de Vader en de Zoon.
2. Belijd dat Jezus Christus in het vlees gekomen is (1 Johannes 4:3).
3. Lees (en geloof) de hele Bijbel als het Woord van God en niet alleen de stukjes die ons goed bevallen.
4. Herken de aard van de antichrist. Hij ziet er weliswaar uit als de Christus Zelf, maar luister naar wat hij zegt (Openbaring 13:11).
5. Hij is ook actief op christelijk terrein.
6. Hij kan in de gemeente naast je zitten. Hij sluit graag verbonden met christenen.
7. Als je geen enkele geestelijke strijd kent, dan is dat een slecht teken (1 Johannes 3:13).

In de laatste aflevering van de Bijbelse versie van ‘Wie is de mol?’ zal Jezus Christus, de Koning der koningen en de Heere der heren, de antichrist uiteindelijk openbaren en terechtstellen. Gelukkig geeft de Bijbel ons nu al genoeg informatie, zodat we de mol kunnen kennen.

Frits Boekhoff


Wie is de antichrist?
Voor de lezers die wat minder bekend zijn met dit onderwerp. Duidelijk is dat de antichrist geen hoorntjes op zijn kop heeft, waardoor deze makkelijk te herkennen zou zijn. Er zijn de afgelopen jaren vele namen genoemd van mogelijke kandidaten die de antichrist (of een voorloper) zouden kunnen zijn. Keizer Nero, Hitler, Gandhi, Obama, Merkel, Poetin, Trump, de Paus. Wij weten het gewoon niet.